Call for funding - Upgrading Quantum Infrastructure Equipment

31 Aug 2021

קול קורא לשדרוג ורכישת ציוד תשתיתי בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוואנטיים

מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר יתמוך בשדרוג ורכישת ציוד תשתיתי המיועד למחקר ופיתוח בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוואנטיים.

המענקים מיועדים לציוד הקשור ישירות לתחומי המחקר הקשורים למדע וטכנולוגיה קוואנטית.

הציוד שיירכש במסגרת ערוץ זה וציוד פריפריאלי קיים הדרוש לשימוש בציוד, ישרתו באופן שווה את כלל החוקרים בקמפוס בתעריפים שיאושרו על ידי הנהלת מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר.

התמיכה בערוץ זה מיועדת לציוד משותף בלבד ועל המציעים לתאר את המנגנון שבאמצעותו יועמד הציוד לרשות כלל החוקרים, הקדשת כוח אדם מיומן להפעלת הציוד, הדרכת משתמשים, וכדומה.

שיפוט ההצעות ייקח בחשבון את מספר המשתמשים  העתידיים, תשתית ההדרכה והתמיכה בשימוש בציוד, חיוניות הציוד ומידת היתרון שיקנה לחוקרי הטכניון והציבור המדעי בארץ.

כמו כן תנתן עדיפות  לבקשות המגובות בתמיכה תואמת של מקורות אחרים וכן היערכות המציעים לתחזוקה ושמוש בציוד על ידי כוח אדם מיומן .

התמיכה בערוץ זה מיועדת לציוד ולבינוי הקשור ישירות להתקנת הציוד.

על הציוד שיירכש יצוין שנרכש במסגרת מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר  (The Hellen Diller Quantum Center – Technion).

את הבקשות נא להגיש עד תאריך 31.8.21  

 

בברכה,

פרופ' יוסי אברון

ראש מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר

 

Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements