Call for funding - Excellence Scholarships for graduate students in quantum science and technology

01 Jan 2023
to
23 Jan 2023

קול קורא למלגות מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר לסטודנטים מצטיינים  לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תשפ"ג

(גרסת הקול הקורא בעברית מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים כאחד).

(An English version is enclosed in the PDF file below)

מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר מעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים בתחום המדע והטכנולוגיה הקוואנטית הלומדים בטכניון. מטרת המלגות היא עידוד סטודנטים לעסוק בתחום מחקר חשוב זה.

הקריטריון הראשי לקבלת המלגה הוא היקף התפוקה המדעית המתבטאת בפרסומים בעיתונות מקצועית ובכנסים בתחום הקוואנטום. המנחה מתבקש לציין במכתב ההמלצה את ההישגים המחקריים של הסטודנט בתחום. במידה והמנחה סבור/ה כי הסטודנט/ית מצטיין/ת במחקר אך התפוקה המדעית תגיע בשלב מאוחר יותר, יש לפרט את ההישגים במכתב ההמלצה.

הזוכים יקבלו תוספת של מנת מלגה אחת מעבר לסך המלגות שאושרו להם עד למועד הזכייה. תוספת מנת המלגה תוענק עבור החודשים אוקטובר 2022 ועד ספטמבר 2023 (כולל), בכפוף לתנאים המפורטים מטה.

מלגאים המקבלים/ מועמדים למלגות ע"ש או מלגות חיצוניות יוכלו להגיש מועמדות למלגה זו רק לאחר קבלת אישור ביה"ס לתארים מתקדמים ובכפוף לנהלי המלגה ע"ש / החיצונית בה זכו ו/או אליה הם מועמדים.

מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר מעודד סטודנטים/ות מצטיינים/ות בתחום המדע והטכנולוגיה הקוואנטית להשתתף באופן פעיל על ידי מתן הרצאה, במסגרת פעילות הג'ורנאל קלאב של מרכז הקוואנטום לקהילת הסטודנטים והסטודנטיות.  מתן הרצאה במסגרת זו יקנה יתרון משמעותי לסטודנט שיגיש מועמדות למלגת ההצטיינות. במידה והמשתלם נתן הרצאה במהלך 2020-2021 או לחילופין, מעוניין לתת הרצאה במסגרת פעילות זו בשנה"ל הקרובה (בין 03-06/2023) יש לציין את מועד ההרצאה בטופס מטה . (לתיאום הרצאה יש ליצור קשר עם מירב סונדק מיניקס -  sondak@technion.ac.il)

 קריטריונים:

ניתן להגיש מועמדות רק עבור התואר הפעיל

מגיסטר:
1. מלגאי טכניון המקבלים 4 מנות מלגה חודשיות ומעלה, בשנה"ל תשפ"ג (למעט חודש אוקטובר 2022) –נא לא להגיש מועמדים שאין להם לפחות 11 חודשי מלגה (נובמבר 2022-ספטמבר 2023, כולל).

אישור הגשה חריג להגשת מועמדות יינתן למגיסטרים שהחלו את השתלמותם בחודש מרץ 2021, מוענקים להם 24 חודשי מלגה ברצף ואושרה עבורם הארכת מלגה מסוג 6a בשנה"ל תשפ"ג. כלומר, בשנה"ל תשפ"ג אושרו עבורם 11 חודשי מלגה, בין החודשים אוקטובר 2022 ועד אוגוסט 2023, כולל.

2. לאחר קבלת אישור לנושא מחקר.  

דוקטור:
1. ד"ר במסלול רגיל / מיוחד או ד"ר במסלול ישיר  (מי שעברו למסלול ישיר עד סוף חודש 9/2022)
2. מלגאי טכניון המקבלים 4 מנות מלגה חודשיות ומעלה, בשנה"ל תשפ"ג (למעט חודש אוקטובר 2022) – נא לא להגיש מועמדים שאין להם לפחות  11 חודשי מלגה בתשפ"ג (נובמבר 2022-ספטמבר 2023, כולל).

 מסמכים נדרשים:

1. טופס מועמדות: הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני. הטופס נמצא בתחתית העמוד. שימו לב - לטופס המועמדות יש לצרף גיליון ציונים מעודכן רשמי וחתום. לקבלת גיליון ציונים של לימודי תארים מתקדמים בטכניון, לצורך הגשת מועמדות למלגות ופרסים, יש לפנות אל רינת בן חיים, במייל:  gradsc@technion.ac.il .

2. המלצות: יש להעביר  2 מכתבי המלצה של  חברי סגל (אחד מהמנחה/ים) ישירות למייל: pazitsav@technion.ac.il. במידה ויש יותר ממנחה אחד, יש להגיש מכתב מכל מנחה.


יש להקפיד למלא אחר כל הקריטריונים הנ"ל. מועמד/ת שלא יעמוד/תעמוד בכל התנאים הנ"ל - מועמדותו/ה לא תוגש לדיון בוועדה.

 

מועד אחרון להגשת הבקשות 21.01.23.


תשובות תשלחנה במהלך אפריל-מאי 2023.

 

בברכה,

פרופ יוסי אברון

ראש מרכז  הקואנטום ע"ש הלן דילר

Call for proposal-The Helen Diller Quantum Center Excellence scholarships
Upload requirements
Upload requirements